***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. สาธารณสุข
การสาธารณสุข  มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการดังนี้
1.โรงพยาบาล  ขนาด  60  เตียง  มีจำนวน  1  แห่ง
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  จำนวน  12  แห่ง
(อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข  11 แห่ง)
(อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 1 แห่ง  อบต.เขาสมอคอน)
3.คลินิก   จำนวน   9   แห่ง

จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211