***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

1. สภาพทั่วไป

อำเภอท่าวุ้งเดิมทีเดียวเรียกว่า “อำเภอโพหวี” ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโพตลาดแก้วอยู่ห่างจากจังหวัด

ลพบุรี ประมาณ 5-6 กิโลเมตร และที่ว่าการอำเภอสร้างเป็นศาลาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรี ทางทิศเหนือ เนื่องจากตัวที่ว่าการอำเภอโพหวีใกล้จังหวัดลพบุรีมากเกินไปราษฎรที่อยู่ห่างไกลได้รับความเดือดร้อนใน

การติดตอ่งานทางราชการอำเภอทางราชการจึงพิจารณาย้ายตัวที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่บ้านคลองมะขาม

เทศ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวุ้ง ซึ่งอยู่ห่างตัวที่ว่าการอำเภอเก่าประมาณ 4 กิโลเมตร และได้ตั้งชื่ออำเภอ

ใหม่แห่งนี้ ว่า“อำเภอท่าวุ้ง” ในปี พ.ศ.2455   และตรงที่สร้างอำเภอแห่งเดิมนั้นขณะนี้ชาวบ้านเรียกว่า ”ศาลาตาหลวง” เพราะมีศาลาหลังเก่าสร้างอยู่ที่นั่น และได้มีคำเล่าว่าหลวงแพ่งเป็นผู้สร้าง  และใน

ปัจจุบันได้เป็นวัดโพธิ์แก้ว และมีผู้สันนิษฐานว่าที่แห่งนี้ก็คือตัวที่ว่าการ อำเภอโพหวีนั้นเอง ทางราชการเห็นว่าบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้ราษฎรได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมาและติดต่อกับทางการได้ดียิ่งขึ้น  จึงได้พิจารณาย้ายตัวที่ว่าการอำเภอ มาตั้งในหมู่ที่ 1 ตำบลท่าวุ้งตั้งแต่นั้นมา

คำว่า “ท่าวุ้ง” หมายถึง ท่าน้ำที่เป็นคุ้งหรือเว้าเข้าไปโดยถูกน้ำเซาะเป็นคุ้งเป็นที่ราบตลิ่ง   ไม่ชันมากนัก และคำว่าท่าวุ้งเป็นชื่อตำบลท่าวุ้งเมื่อมาตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้นใหม่จึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอโพหวีมาเป็นอำเภอ

ท่าวุ้งเพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลเพื่อเป็นการรักษาประวัติของตำบลไว้

                   “ท่าวุ้งมีมานานโบราณกล่าว                เขาได้เอาคลองน้ำมาทำชื่อ
                   คลองวกวนเว้าดั่งเขากระบือ                 แต่คนซื่อไม่คดตามเหมือนน้ำคลอง”

2. ลักษณะที่ตั้ง
อำเภอท่าวุ้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริเวณพิกัด ละติจูด 14.8158761

ลองจิจูด 100.511589 อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 15 กิโลเมตร ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้งมีถนน

หมายเลข 311 (ลพบุรี – สิงห์บุรี) ผ่านหน้าอำเภอ ด้านหลังมีแม่น้ำลพบุรีไหลผ่านอำเภอที่อยู่ในกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนบนกลุ่มที่ 2 อันประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรีและ

จังหวัดชัยนาท  ซึ่งศักยภาพและลักษณะทางกายภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารทางการเกษตร โดยมีประเด็น

ทางยุทธศาสตร์เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเชื่อมโยงการตลาดผลผลิต

ทางการเกษตรกับจังหวัดในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเหมาะสำหรับทำการเกษตร มีศักยภาพ

ในการพัฒนาการผลิต และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมาย โดยมีวัดไลย์ และวัดเขาสมอคอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

ภูมิประเทศของอำเภอท่าวุ้ง
อำเภอท่าวุ้ง มีเนื้อที่ 242 ตารางกิโลเมตร โดยประมาณ 151,763 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

เหมาะแก่การทำการเกษตรทำนาและทำสวน มีแม่น้ำไหลผ่านสองสายคือ แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำบางขาม แม่น้ำลพบุรี ไหลมาจากแม่น้ำเจ้าพระยามาจากตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  แม่น้ำบางขาม มาจากตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ ไหลผ่านตำบลเขาสมอคอน ตำบลมุจลินท์ ไหลไปทาง

อำเภอเมืองลพบุรี ทางวัดมณีชลขันธ์ จังหวัดลพบุร

จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211