***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ประชากร
จำนวนประชากร  ณ  วันที่  31  ตุลาคม  2561   มีประชากรทั้งสิ้น 49,335 คน    
ชาย  23,686  คน  

หญิง 25,649  คน

จำนวนครัวเรือน 16,803  ครัวเรือน
-   แนวโน้มการประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวนใกล้เคียง อยู่ในระดับปกติ การเพิ่มขึ้น หรือลดลงไม่มาก
- ประชากรแฝง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับปกติ

- ประชากรประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร และอาชีพรับจ้างพนักงานบริษัทเอกชนพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพความเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย

ที่มา : tdritv

จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211