***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อน 
“อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท”
เรื่องที่ 1 การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ป่วยเป็น อัมพาต ติดเตียง

เรื่องที่ 2 การลดใช้สารเคมีภาคเกษตร การผลิตอาหารแบบปลอดภัย

เรื่องที่ 3 การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องที่ 4 การใช้หลักธรรมทางศาสนา

เรื่องที่ 5 การจัดการขยะชุมชน

เรื่องที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมขับเคลื่อนชมรมTO BE NUMBER ONE

จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211