o
***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ด้านเศรษฐกิจ
1. การเกษตรกรรม
           อำเภอท่าวุ้งมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 131,435 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.60 ของพื้นที่ทั้งหมด ครอบครัวเกษตรกร มีจำนวน  7,971  ครอบครัว  สภาพการผลิตพืชเกษตรที่สำคัญ  แยกได้  ดังนี้
 1. พื้นที่นาปลูกข้าว                128,026  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 97.40
 2. พื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น       2,215  ไร่  คิดเป็นร้อยละ   1.69
 3. พื้นที่ปลูกพืชผัก                        892  ไร่  คิดเป็นร้อยละ   0.68
 4. พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ            302  ไร่  คิดเป็นร้อยละ   0.23
 5. พื้นที่ปลูกข้าวปลอดสารพิษ  จำนวน    2,500    ไร่
 6. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 อำเภอท่าวุ้ง มีจำนวน 121 ราย
  205 แปลง 1,384 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)
  2. ด้านการพาณิชย์
  - โรงสีข้าว มีจำนวน 3  โรง
  1. โรงสีธีรโชติเจริญกิจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  2. โรงสีโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  3. โรงสีทีเอ็มพีไลซ์มิลล์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
  - สถานีบริการน้ำมัน  มีสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง    จำนวน  15  แห่ง
  - สหกรณ์  มีสหกรณ์การเกษตร  จำนวน  2  แห่ง
  - การบริการ มีโรงแรม  จำนวน  5  แห่ง
  - ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ    
  -  ห้างโลตัส 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
  -  ห้างแม็คโคร  1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
  -  ร้านสะดวกซื้อ (7-11)  5 แห่ง

จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211